XConvertCase

Syntax

void XConvertCase(keysym, lower_return, upper_return)
      KeySym keysym;
      KeySym *lower_return;
      KeySym *upper_return;

Arguments

keysym Specifies the KeySym that is to be converted.
lower_return Returns the lowercase form of keysym, or keysym.
upper_return Returns the uppercase form of keysym, or keysym.

Description

The XConvertCase() function returns the uppercase and lowercase forms of the specified Keysym, if the KeySym is subject to case conversion; otherwise, the specified KeySym is returned to both lower_return and upper_return. Support for conversion of other than Latin and Cyrillic KeySyms is implementation dependent.

Diagnostics

See also

XKeycodeToKeysym(), XKeysymToString(), XLookupKeysym(), XStringToKeysym(), Keyboard Utility Functions.
Christophe Tronche, [email protected]